Uitvaart

Een uitvaart wordt zo veel als mogelijk naar de persoonlijke wensen van de overledene en de familie ingericht. Toch heeft de keuze voor een bepaald type kerkelijke uitvaart zijn beperkingen. Als gekozen wordt voor een H. Mis van Requiem houdt dit onder meer beperkingen in wat muziekkeuze betreft, of de ‘vrije invulling’ van de liturgie. Ook blijft het aantal sprekers beperkt.
De kerkelijke uitvaart is het ritueel waarbij de laatste gebeden ten afscheid worden gebeden. In de kerk kan een H. Mis van Requiem plaats hebben of een viering van Woord en gebed. In het eerste geval wordt de eucharistieviering door een priester opgedragen voor het zielenheil van de overledene.

In zo’n uitvaartviering moet het karakter van de eucharistieviering duidelijk herkenbaar blijven. Bij het misoffer vragen de gelovigen, bij monde van de priester, of de overledene deel mag hebben aan het paasmysterie, d.w.z. aan de dood en de verwachte verrijzenis van het lichaam.

In het tweede geval – bij een gebedsdienst – kan de pastorale werker of een andere lekenparochiaan voorgaan (waarbij het misoffer voor het zielenheil van de overledene op de eerstvolgende zondag wordt opgedragen).

De avond vóór de kerkelijke uitvaart kan een avondwake plaatsvinden. Een avondwake is een viering van Woord en gebed, waarbij wordt gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.  Na afloop van een avondwake is er gelegenheid voor de aanwezigen om de nabestaanden te condoleren. De condoleance kan plaatshebben in het kerkgebouw of in de “Nieuwe Beuk”.

Ter voorbereiding van de kerkelijke vieringen en uitvaart komt een priester of pastoraal werker (en/of de lekenparochianen) bij de nabestaanden op bezoek, of er wordt een afspraak gemaakt op de pastorie. Wat betreft de muzikale invulling van deze viering (en),is de keuze tussen een Cantor of het Benedictuskoor (dat voornamelijk Nederlandstalige gezangen heeft).
Tijdens de uitvaartvieringen wordt een collecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor misstipendia voor H.H. Missen voor het zielenheil van de overledene. Voor een overledene wordt vanaf de datum van overlijden een maand lang bij iedere eucharistieviering een misintentie gelezen. Voor de periode daarna geldt dat het aantal misintenties afhankelijk is van de collecte (de maximale periode is één jaar). In overleg met de nabestaanden worden de data voor deze misintenties gekozen. Verder wordt op de zondag één jaar nà de dag van het overlijden de zogeheten jaardienst gevierd en de overledene herdacht bij de misintenties.

Het is mogelijk om van tevoren uw wensen betreffende uw (kerkelijke) uitvaart bij de parochie kenbaar te maken. Dit betreft de liturgische vorm (eucharistieviering, gebedsdienst, avondwake), de keuze voor de muzikale ondersteuning van de uitvaartliturgie en de begrafenis dan wel de crematie. Ook kunt u bij de parochie laten vastleggen dat na uw overlijden voor een bepaalde periode H.H. Missen worden opgedragen voor uw zielenheil. Een zogeheten fundatie kan aan het kerkbestuur worden gegeven, welke na uw overlijden ten uitvoer wordt gebracht op de manier die u met de pastoor/parochie heeft afgesproken.

Tot slot willen wij u nog wijzen op het volgende: U of de begrafenisondernemer wordt verzocht om vóór de publicatie van de rouwkaarten overleg te hebben met de pastoor of degene die de vieringen leidt, over de dag en de tijdstippen van aanvang van een kerkelijke viering en/of begrafenis of crematie. Dit om agendatechnische problemen te voorkomen.

Voor Stipendia (tarieven) voor avondwake en/of uitvaartvieringen in onze kerk  klikt u hier

Terug