Parochiebijdrage/Tarieven

(Financiële) Vergoedingen per 1 januari 2024

De parochie ontvangt geen subsidies en is voor zijn financiën geheel afhankelijk van de ondersteuning van de parochianen, onder andere via de wekelijkse collectes die tijdens de H.H. Missen (in het weekeinde) worden gehouden, als ook van de jaarlijkse geldinzamelingsactie (Kerkbalans). De parochie hanteert, op basis van de richtlijnen van het Bisdom Haarlem,de volgende vergoedingen voor kerkelijke vieringen. Met uitzondering van het stipendium voor een mis- of gebedsintentie geldt dat de vergoeding bedoeld is ter dekking van de kosten van licht, verwarming, personeelskosten e.d. De bediening van een sacrament zelf is gratis.


ANBI-status

Onze parochie heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over uw schenking of nalatenschappen. Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om onze parochie te steunen. Onze parochie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75030152

Belastingvoordeel

Uw gift, schenking of donatie is onder voorwaarden volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover leest u hier op de website van de belastingdienst. Uw nalatenschap is volledig vrij van erfbelasting.

ANBI-gegevens

Parochie H.H.Petrus & Paulus
RSIN/Fiscaal nummer (ons ‘ANBI-nummer’): 2699503

Meer informatie en verantwoording leest u op deze website.

Verantwoording

ANBI publicatie 2019/2020 Parochie H. Petrus & Paulus.pdf


Stipendium

 • Stipendium voor één mis- of gebedsintentie: € 10,00
 • Stipendium voor een (eucharistie)viering b.g.v. een jubileum of huwelijk (exclusief een koor en/of organist en extra bloemversiering): € 300,00 plus kosten voor verwarming.
 • Stipendium voor een H. Doopsel: vrijwillige bijdrage
 • Kosten voor een Doopkaars vanaf € 15,00 (u mag deze echter ook zelf meebrengen)
 • Stipendium voor een avondwake in onze kerk (exclusief een koor en/of organist en extra bloemversiering): € 400,00 plus kosten voor verwarming.
 • Stipendium voor een uitvaart in de parochiekerk voor een niet parochiaan (exclusief een koor en/of organist en extra’s): € 800,00 plus kosten voor verwarming.
 • Stipendium voor een uitvaart van een bij de parochie ingeschreven parochiaan in de parochiekerk (exclusief een koor en/of organist en extra’s): € 400,00 plus kosten voor verwarming.
 • Stipendium voor een avondwake van een bij de parochie ingeschreven parochiaan waarbij tevens de daarop volgende dag de uitvaart in onze parochiekerk zal worden gehouden
  (exclusief een koor en/of organist en extra’s): € 600,00 plus kosten voor verwarming.
 • Stipendium voor een uitvaart van een kind (t/m 12 jaar): kosteloos
 • Stipendium voor een uitvaart in het uitvaartcentrum van Bergen of in een crematorium inclusief vergoeding van de reiskosten: € 400,00

Het stipendium voor een uitvaart is inclusief het standaardboekje Licht en Leven en een kruisje. Dit kruisje is voorzien van de naam van de overledene en wordt achterin de kerk opgehangen tijdens de viering. Nabestaanden mogen het kruisje met Allerzielen na de viering meenemen naar huis. Indien men geen collecte wenst tijdens een uitvaart kan met deze afkopen voor  € 250,00

Extra’s

 • Samenstellen niet standaardboekje voor uitvaart: € 50,00
 • Uittypen van niet-standaardboekje per uur: € 35,00 een uitvaartboekje kunt u vervolgens bij een drukkerij laten drukken
 • Vergoeding voor extra bloemversiering bij huwelijk of uitvaart: € 250,00
 • Gebruik muziekfaciliteiten: € 100,00
 • Vergoeding voor het Benedictuskoor (dit is inclusief organist): € 150,00

Parochiebijdrage

Pastores, ondersteunend personeel, kerkgebouwen, verwarming, aanschaf van materiaal op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw, alles kost veel geld. Hoewel sommige mensen denken dat een parochie subsidies van het bisdom of van de overheid ontvangt is dit niet het geval. Naast de persoonlijke inzet van veel vrijwilligers is uw financiële steun hard nodig. Sommigen geven geld tijdens de collectes in de kerk, maar daarmee komen we er niet. Daarom moeten wij een beroep op u doen en vragen wij u ons te helpen door deelnemer te worden van de parochiebijdrage.

U kunt de parochie steunen door uw jaarlijkse parochiebijdrage. Aan het begin van ieder kalenderjaar, bij de actie “Kerkbalans”, ontvangt u hierover alle informatie. Uiteraard kunt u altijd een (eenmalige) gift aan onze parochie overmaken (via de hieronder vermelde bankrekening). Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan de parochie voor de belasting aftrekbaar.

Hoe kunt u deelnemen aan de parochiebijdrage?

 • u kunt uw bank of de postbank machtigen om maandelijks/per kwartaal/per half jaar of per jaar een bedrag over te maken;
 • indien u gebruik maakt van telebankieren kunt u zelf een periodieke opdracht aanmaken;
 • u kunt op elk gewenst moment gebruik maken van uw eigen bank- of giro-formulier om een bedrag over te maken naar NL87 RABO 0146 9055 71  (Rabobank)  t.n.v. RK Parochie H.H. Petrus en Paulus onder vermelding van: parochiebijdrage.
 • Voor u, en zeker voor ons, zijn de eerste twee mogelijkheden het prettigst: u vergeet uw bijdrage niet en wij hebben de minste administratieve werkzaamheden. Bovendien kunt u de machtiging op elk gewenst moment aanpassen of intrekken.

Voor ons geldt dat iedere bijdrage welkom is: vanzelfsprekend bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag. Als u toch een advies wilt, zou u uit kunnen gaan van een bedrag van 1% van uw netto jaarinkomen.

Financieel

Bankrekeningen:
NL87 RABO 0146 9055 71  (Rabobank)
NL86 ABNA 0468821643 (ABN AMRO bank)
RSIN/fiscaalnummer: 002609411 voor reeds afgesloten giftovereenkomsten
RSIN/fiscaalnummer: 2699503 voor af te sluiten giftovereenkomsten vanaf 2016

Parochiebijdrage en belastingen

Uw parochiebijdrage wordt door de belastinginspecteur als een gift aangemerkt en is daarmee aftrekbaar van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Daarbij geldt een ‘drempel’ van 1% van het drempelinkomen tot een maximum van 10%. Voor uw belastingaangifte ontvangt u van de parochie jaarlijks een overzicht van de betalingen die u aan de parochiebijdrage hebt gedaan.

Extra belastingregeling

Veel mensen die hun financiële bijdrage aan de parochie als gift willen aanmerken bij de belastingdienst, komen niet uit boven de wettelijk gestelde grens van 1%. Daarvoor bestaat de mogelijkheid de bijdrage te doen in de vorm van een lijfrentegift. Gedurende minstens vijf opeenvolgende jaren belooft u een gift aan de parochie te doen. De belofte eindigt als de gever overlijdt voordat de vijf jaren om zijn, vandaar het woord lijfrente. De gever geeft daarvoor een volmacht. Voor zo’n belofte moet een notariële akte worden opgemaakt. Het betaalde bedrag is jaarlijks ten volle aftrekbaar op uw belastbaar (verzamel)-inkomen. De fiscus draagt een bedrag dat gelijk is aan uw %-belastingdruk. Bij het invullen van uw belastingformulier moet u tegenwoordig het RSIN/fiscaalnummer van onze parochie invullen, dit nummer is 002609411. Het transactienummer dat u in moet vullen is het nummer dat op het afschrift staat van uw bank bij het van uw rekening afgeschreven bedrag. Heeft u dit nummer niet neem dan tijdig contact op met onze parochie zodat wij u kunnen helpen met het opzoeken hiervan.
Het is mogelijk in uw testament een legaat aan de parochie te laten opnemen. Over dit legaat hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Op deze manier kunt u ook na uw overlijden de parochie financieel blijven onderdsteunen.

Voorbeeld lijfrentegift

U betaalt jaarlijks een bedrag van € 500,-. Uw belastingdruk bedraagt 42%. De fiscus geeft u een aftrek van € 210,–. Als u belangstelling heeft voor de lijfrerente- regeling of een legaat wilt opnemen, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. De aktekosten zijn voor rekening van de parochie. Meer informatie hierover bij de Belastingdienst of bij de penningmeester van het bestuur.

Namens bestuur, pastores en alle vrijwilligers willen wij u bij voorbaat hartelijk bedanken!

Terug