Delen: Diaconie

Wat is diaconie

Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse diakonia, dat letterlijk ‘dienst’ betekent. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen, geheel in de geest van Jezus. Niet alleen binnen de geloofsgemeenschap, maar ook buiten de kerk (waar niet gesproken wordt van diaconie, maar woorden van solidariteit, actie en belangenbehartiging). Sinds de Middeleeuwen spelen in het kerkelijk denken over diaconie de zogenaamde ‘werken van barmhartigheid’ een grote rol, om als mens uit liefde tot God je naaste, je medemens, bij te willen staan. Daarbij is er een onderscheid tussen de geestelijke en de lichamelijke werken van barmhartigheid. De geestelijke werken van barmhartigheid richten zich op de ziel van de medemens: zondaars vermanen, onwetenden onderwijzen, bedroefden troosten, in moeilijkheden goede raad geven, onrecht geduldig lijden, beledigingen vergeven, en voor de levenden en overledenen bidden. De lichamelijke werken van barmhartigheid richten zich op het lichaam van de medemens: de hongerigen spijzen,de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken,de gevangenen bezoeken, en de doden begraven.

In onze parochie geven we op diverse manieren invulling aan zowel de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.

Speciale collectes

Regelmatig wordt na afloop van een (zondagse) eucharistieviering een extra collecte gehouden. Deze collectes hebben een concrete bestemming. Het betreft vaak een collecte voor een landelijke organisatie die zich inzet voor onze medemensen in de Derde Wereld.In de Advent (november/december) als ook in de Veertigdagentijd (februari/maart/april)is tijdens die gehele liturgische periode gelegenheid om via de collectebussen (die achter in de kerk bij de uitgangen staan) aan goede doelen – respectievelijk de Adventsactie Solidaridad en de Bisschoppelijke Vastenactie – financieel bij te dragen.

De speciale collectes worden aangekondigd tijdens de mededelingen na afloop van de viering, als ook in de Petrus & Paulus Post.

Groepen en activiteiten

Binnen de parochie zijn diverse groepen en organisaties actief die zich inzetten voor de medemens: voor hen die ziek zijn, armlastig, of rouwen om het verlies van een dierbare, of om welke reden dan ook de steun van andere mensen nodig hebben.

 

De Zonnebloem, afd. Bergen

De Zonnebloem is een nationale vereniging die zich inzet voor langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn en niet kunnen terugvallen op familie of vrienden. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen regelmatig een bezoekje aan deze mensen, thuis of in de zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast organiseert de Zonnebloem diverse activiteiten voor zieken,dagjes uit of korte vakanties, als ook de nationale ziekendag (in september). In Bergen e.o. is de afdeling Bergen van de Zonnebloem actief.

Website: www.zonnebloem.nl

Bestuur

de heer H. Hendriks,  (voorzitter)
de heer J. Min  (penningmeester)
mevrouw T. van Schagen (sectretaris)
Info: mevrouw Gerda Smit  (hoofd bezoekwerk)

Wilt u contact opnemen met een van deze personen neemt u dan even contact op met ons parochiesecretariaat ppb@rkparochiebergennh.nl  of bel op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur telnr. 072 58 125 53

Rekeningnummer: NL28 RABO 0146 9777 34  Nat. Ver. De Zonnebloem.

Zorg voor nabestaanden

Het verlies van een partner, een ouder of een kind kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Rouwen is meer dan afscheid nemen tijdens de dagen die volgen op een overlijden en de begrafenis of crematie. Gevoelens van gemis en verdriet hebben hun plaats nodig, als ook het (alleen) verder leven na een lange periode van samen geweest zijn. In onze parochie brengt een aantal vrijwilligers bezoeken aan de nabestaanden, om hen bij te staan, om een luisterend oor te hebben en aandacht te geven specifiek aan hen die achterbleven.

KVG, afd. Bergen

Hoewel het Katholiek Vrouwengilde (KVG) als een landelijke vereniging voor katholieke vrouwen per 2006 is opgeheven, blijven de lokale KVG’s actief. De KVG, afdeling Bergen is in 2015 opgeheven.

KBO, afd. Bergen

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De KBO behartigt hun belangen en organiseert diverse activiteiten. Deze landelijke vereniging geeft maandelijks het blad ‘Nestor’ uit. De KBO, afdeling Bergen is opgeheven maar de afdeling in Schoorl is nog wel actief.

Kerken Solidair Bergen

In oecumenisch verband vraagt Kerken Solidair aandacht voor armoede in onze omgeving. Een van de activiteiten is het jaarlijks organiseren van een kerstbonus voor mensen in ons dorp die het financieel moeilijk hebben. Wilt u financieel ondersteunen, het rekeningnummer van Kerken Solidair:  NL43 INGB 0000 2238 01

Info: mevrouw Monique van Schagen.

Wilt u contact opnemen met mevrouw van Schagen neemt u dan even contact op met ons parochiesecretariaat ppb@rkparochiebergennh.nl  of bel op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur telnr. 072 58 125 53

Terug