Bestuur

Kerkbestuur, personele unie

Het kerkbestuur fungeert als dagelijks bestuur van de parochie. Het beheert de financiën van de parochie en draagt zorg voor een doelmatige aanwending.Het fungeert voorts als werkgever voor het personeel dat als werknemer in dienst is van de parochie. Samen met de parochievergadering adviseert het kerkbestuur de pastoor over het te volgen pastoraal beleid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het kerkbestuur, dat minimaal uit 4 personen moet bestaan. De leden van het kerkbestuur worden, op voordracht van de pastoor, voor een bepaalde periode door de Bisschop van Haarlem benoemd. Het kerkbestuur vergadert één keer per maand.

De regio Alkmaar bestaat uit de parochies van Alkmaar Noord, Alkmaar Zuid, Oudorp, Zuid-Schermer, Bergen en recentelijk ook Schoorl; nadat deze parochie is uitgetreden uit de regio Geestmerambacht. Met oog op de mogelijke vormen van samenwerking zijn door onze parochies (Bergen en Schoorl) tot 2013 meerdere gesprekken gevoerd binnen de regio’s van Alkmaar resp. (destijds) Geestmerambacht. Wij zijn daarbij uitermate zorgvuldig te werk gegaan, en hebben in overleg met het Bisdom en het dekenaat een goede inventarisatie van de verschillende mogelijkheden gedaan.

Uiteindelijk is vastgesteld dat een verdergaande samenwerking met andere parochies in de regio niet haalbaar is. Wij als Bergen en Schoorl hebben daarom eind 2013 de intentie uitgesproken om samen verder te gaan door de wederzijdse parochiebesturen te integreren in één nieuw bestuur, de personele unie. Begin 2014 zijn er speciale parochie-avonden geweest in Bergen en Schoorl om deze intentie te bespreken. Wij zijn daarna door gegaan met de verdere uitwerking, welke inmiddels is afgerond.

Deze uitwerking heeft er toe geleid dat de beide parochies als zelfstandige (juridische) entiteit blijven bestaan, ook op financieel gebied. Echter er is één parochiebestuur voor beide parochies. Daardoor kunnen de krachten gebundeld worden en van elkaars sterke punten gebruik maken. Graag stellen wij het bestuur van de personele unie aan u voor:

Voorzitter: pastoor Franklin, tevens administrator van de regio Alkmaar

Vice-voorzitter: Dick Stoop

Penningmeester/Financiële Zaken: Wim Kraakman

Locatie-coördinator: Jos Nooij, m.b.t. Bergen

Locatie-coördinator: Hans Kersten, m.b.t. Schoorl

Contactgegevens kerkbestuur m.b.t. Bergen:
Adres: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN

E-mailadres: ppb@rkparochiebergennh.nl

Pastorale zorg:

De pastorale zorg voor de parochie is toevertrouwd aan de pastoor, hij wordt in onze parochie bijgestaan door pastor Anton Overmars, pater Tristán Peréz en pater Diego Pildain.

Administrator

Pastoor Franklin. E. Brigitha is per 1 september 2013 benoemd tot administrator van onze parochie. Hij was eerder werkzaam in de parochies H.Maria Sterre der Zee te Den Helder en de R.K. Parochie Texel. Pastoor Franklin is van Antilliaanse afkomst en sinds ca 10 jaar in Nederland actief als priester. Pastoor Franklin is slechts voor een beperkt deel beschikbaar. Pastor Anton Overmars is daarom de eerst aanspreekbare priester voor Bergen en Schoorl en is degene die zich richt op organisatorische zaken op het gebied van liturgie en catechese in beide parochies.
E-mailadres pastor Overmars: pastor.bergen.schoorl@gmail.com

Assistentie door drie kapelaans

Pater Diego Pildain is in maart 2012 verhuisd naar de pastorie van de H.H. Petrus en Paulusparochie. Hij is kapelaan in onze parochie. Sinds 2015 is hij woonachtig op de pastorie in Alkmaar.
Pastor Anton Overmars is in 2016 benoemd voor 60% van zijn tijd voor de parochies Bergen en Schoorl en zal samen met pater Tristán Pérez pastor in ons midden zijn. De bisschop heeft pastor Overmars voor het overige deel van zijn tijd benoemd voor het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Daar zal hij vooral actief zijn als biechtvader voor het sacrament van boete en verzoening. In september 2001 heeft hij de priesterwijding ontvangen en is vanaf zijn wijding actief geweest als parochiepastor in verschillende parochies waarvan 10 jaar in combinatie met een aanstelling als justitiepastor in de gevangenis.

Pastoraal centrum

Zie Pastoraal Centrum »

Parochievergadering

In de parochie functioneert een parochievergadering,die tenminste 10 leden telt. De parochievergadering adviseert het kerkbestuur over het te voeren (financiële) beleid, als ook over het pastorale beleid. De parochievergadering vergadert één keer per twee maanden.Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Leden van de parochievergadering worden benoemd voor een periode van vier jaren, met een eenmalige verlenging van nog eens vier jaren. De leden van het kerkbestuur zijn automatisch lid van de parochievergadering.
De parochievergadering (per 1 januari 2007):

vice-voorzitter de heer J.J.M. Nooij (sinds 1 januari 2008)
lid mevrouw C. Oldenburg-Pronk (sinds 1 juni 1994)
lid de heer J. van Maanen (sinds 2005)
lid mevrouw N. de Porto-Dreesmann (sinds 1 juni 1996)
lid mevrouw A. de Waard (sinds 2005)

Contactgegevens parochievergadering:

Adres: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN
E-mailadres: ppb@rkparochiebergennh.nl

Terug