Willibrordzondag 5 november, deurcollecte

Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van de H. Willibrord (7 november) in de rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene. De Bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag is destijds in het leven geroepen om het werk van de St. Willibrordvereniging (nu: Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord) financieel mogelijk te maken. Op zondag 5 november zal er een deurcollecte in onze kerk worden gehouden. Van harte bij u aanbevolen.

Het thema voor dit jaar luidt: Hebben wij niet allen één Vader?, geno­men uit de profeet Maleachi (Eerste lezing voor zon­dag 5 no­vem­ber 2023). Ze wijst ons op de pijn van de ver­deeld­heid en tevens is het na­tuur­lijk ook een bemoe­diging en aanspo­ring. Dat laatste was precies onze bij­zon­dere en hoop­volle erva­ring van ‘Together: Samenkomst van Gods Volk’, dat het eerste weekend van ok­to­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome werd gehou­den. Naast duizen­den jon­ge­ren waren ook ruim veer­tig jonge Neder­landse chris­te­nen uit ver­schil­lende kerken inge­gaan op de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om vlak vóór de start van de Algemene Bis­schop­pen­synode te bid­den voor de een­heid en het synodale proces in onze Kerk.

 

Terug