Pausboodschap Wereldmissiemaand

Op zon­dag 24 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Al eer­der dit jaar publi­ceerde het Vati­caan de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze dag, met als uitgangs­punt: “Het is voor ons onmoge­lijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze bood­schap is in nu in de Neder­landse vertaling be­schik­baar.

‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwe­zig­heid als Vader in ons per­soon­lijk en gemeen­schap­pe­lijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord ver­kon­di­gen en delen’, schrijft paus Fran­cis­cus.

Het thema van Wereld­mis­sie­dag van dit jaar ziet de paus als ‘een uit­no­di­ging aan ieder van ons om “ons moeite te getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze zen­ding is de iden­ti­teit van de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij bestaat om te evan­ge­li­se­ren” (de heilige Paulus VI, apos­to­lische exhor­ta­tie Evangelii nuntiandi, 14).’

De paus schrijft dat chris­te­nen van nu zich kunnen laten in­spi­re­ren door het voor­beeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evan­ge­lie zon­der uitstel en zon­der angst naar de uit­hoeken van volken en ste­den te brengen.

Missio brengt in de Wereld­mis­sie­maand ok­to­ber de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de pa­ro­chies wordt daar in ok­to­ber ook voor ge­col­lec­teerd. Missio is de Stich­ting Pau­se­lijke Missie­werken Neder­land en onder­deel van de inter­na­tio­nale Pau­se­lijke Missie­werken van de Rooms-katho­lie­ke Kerk. Missio ressor­teert onder de Pau­se­lijke Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de Volkeren. De Pau­se­lijke Missie­werken zijn actief in ongeveer 130 lan­den.

Via onderstaande link kunt u de Pausboodschap voor Wereldmissiedag lezen, een geprinte versie vindt u achterin de kerk op de tafels.

Pausboodschap_Wereldmissiedag 2021

Terug