Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger

Paus Fran­cis­cus heeft het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen is aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Mgr. dr. Everard de Jong als leger­bis­schop (Militair Or­di­na­ri­aat).

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Mgr. Jan Hendriks volgt Mgr. Jos Punt op die op 1 april 1995 tot hulp­bis­schop van Haar­lem werd benoemd. Na het over­lij­den van Mgr. Hennie Bomers werd mgr. Punt op 15 sep­tem­ber 1998 benoemd tot apos­to­lisch admini­strator en op 21 juli 2001 tot bis­schop van Haar­lem. Mgr. Hendriks wordt door deze opvol­ging de 12e bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam na de re­for­ma­tie.

Levensloop mgr. Jan Hendriks
Mgr. Jan Hendriks werd geboren op 17 no­vem­ber 1954 te Leidschen­dam. Na het gymnasium stu­deerde hij filo­so­fie en theo­lo­gie in Am­ster­dam en aan het groot­semi­narie Rolduc. In 1979 werd hij tot diaken en pries­ter gewijd voor het bisdom Rotter­dam Na twee jaar als kape­laan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht canoniek recht te gaan stu­de­ren in Rome, waar hij in 1986 summa cum laude pro­mo­veerde in het canoniek recht. Tevens behaalde hij diploma’s in Ju­ris­pru­den­tie en Latijn. Hij was tien naar lang pastoor te Haast­recht en hij doceerde aan de semi­na­ries van Rolduc en Den Bosch. In 1997 werd hij rector van de pries­ter- en diaken­oplei­ding van het bisdom Haar­lem. Tevens was hij admini­strator en assis­tent in ver­schil­lende pa­ro­chies van het bisdom. In 2011 werd hij tot titulair bis­schop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam benoemd. Op 22 de­cem­ber 2018 werd hij benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van voornoemd bisdom. Dit ambt nam hij in bezit op 9 januari 2019. Sinds 2003 is hij bovendien consultor van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus in Rome. Paus Fran­cis­cus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Recht­bank van de Apos­to­lische Signatuur. Zijn benoe­ming tot bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam gaat in met on­mid­del­lijke ingang per 1 juni 2020.

Militair Or­di­na­ri­aat ‘het achtste bisdom’
Het Militair Or­di­na­ri­aat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Neder­land genoemd. Het is een niet-territoriaal gebon­den bisdom, dat verant­woor­de­lijk is voor de rooms-katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging binnen de krijgs­macht. Aan het or­di­na­ri­aat zijn aal­moe­ze­niers verbon­den, die in reli­gi­eus opzicht onder verant­woor­de­lijk­heid van de leger­bis­schop vallen. Het militair or­di­na­ri­aat werkt nauw samen met de dienst gees­te­lij­ke ver­zor­ging van de krijgs­macht.

Mgr. Punt was tevens sinds 1 april 1995 apos­to­lisch admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat. Mgr. Everard de Jong volgt hem nu in deze functie op. De rol van leger­bis­schop is in Neder­land een parttime functie, die meestal door een van de Neder­landse bis­schop­pen naast hun andere taken wordt uit­geoe­fend. Mgr. De Jong blijft dan ook hulp­bis­schop van het bisdom Roermond en pastoor van het pa­ro­chiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Levensloop Mgr. de Jong
Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een tech­nische studie begon hij in 1976 aan het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade aan zijn pries­ter­oplei­ding. In 1983 werd hij in Roermond tot pries­ter gewijd. Na een aanvullende studie filo­so­fie in Rome en Washington vervulde hij diverse pas­to­rale functies in het bisdom Roermond. In de­cem­ber 1998 werd Mgr. De Jong tot hulp­bis­schop van Roermond benoemd. Eind vorig jaar werd hij op zijn eigen verzoek ook benoemd tot pastoor van vijf pa­ro­chies in Maastricht. Binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was hij lange tijd referent voor onder­wijs, catechese en jon­ge­ren. Momenteel is hij bis­schop­re­fe­rent voor het cate­go­riaal pas­to­raat (zorg en justitie). Deze taken blijft hij naast zijn nieuwe functie als leger­bis­schop vervullen. De benoe­ming tot apos­to­lisch admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat gaat in met on­mid­del­lijke ingang per 1 juni 2020.

Viering in Haar­lemse Ka­the­draal
Tijdens een besloten vie­ring van intrede in de Haar­lemse St. Bavo Ka­the­draal, zijn de beide bis­schop­pen aan hun ambt begonnen.  Tijdens de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, heeft op kleine schaal de bis­schopswissel plaats­ge­von­den waarbij Mgr. Punt is opge­volgd door Mgr. Hendriks. Foto­graaf Ramon Mangold maakte een mooie foto­se­rie die u via onderstaande link kunt bekijken:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4229&t=Fotoserie+wisseling+bisschop

Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den vanwege het corona­vi­rus wil de bis­schop zich graag middels een brief tot u richten. Onderstaand kunt u de brief downloaden als pdf.

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200601_Brief_mgr_Hendriks.pdf

 

Terug