Verruiming corona maatregelen per 3 juli

Verruiming coronamaatregelen per 3 juli 

Verruiming coronamaatregelen
In de week van 6 juli publi­ceert de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een verrui­ming van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’. Deze verrui­ming betreft met name de moge­lijk­he­den rondom het vieren van de sacra­menten zoals de Doop, de Eerste H. Communie, het Vormsel en de Pries­ter- en Diaken­wij­ding.

Sacra­menten
De sacra­menten hebben een grote en onver­vang­ba­re plek in het ker­ke­lijk leven, aldus de bis­schop­pen. Zij zien in de versoepeling van de maat­regelen door de over­heid ruimte om – onder voor­waar­den – meer moge­lijk­he­den te geven tot bij­voor­beeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan der­tig mensen aanwe­zig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijzi­ging van het protocol op genoemde punten voor­be­reid. Ook komt er een over­zichts­do­cu­ment met alle wijzi­gingen. Daarin wor­den ook de voor­waar­den mee­ge­no­men voor zang­groepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vie­rin­gen. Samenzang is voorlopig nog niet moge­lijk. Hoewel er volgens de richt­lij­nen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerk­ge­bouwen, zijn de voor­waar­den daarvoor zo strikt (bij­voor­beeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verant­woor­de­lijke wijze te kunnen doen.

Reserveren 
Voor het reserveren en de ge­zond­heidscheck die de over­heid verplicht heeft gesteld vanaf hon­derd aanwe­zigen, geldt dat ook voor de publieke ere­dienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel min­der mensen naar een vie­ring komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld wor­den bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschre­den. Schrifte­lijk reserveren is dan niet lan­ger nodig.

Wilt u een viering bijwonen in onze kerk in de maand juli dan bent u van harte welkom. Bij binnenkomst dient u zich aan te melden bij een gastvrouw of gastheer. Indien u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus dient u dit aan hen aan te geven.

We verzoeken u de kerk te betreden via de rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Wij verzoeken u op 1,5 meter afstand van elkaar te gaan zitten, uitgezonderd mensen die behoren tot één huishouden. Dit zodat u op veilige afstand van elkaar de mis kunt bij wonen en een veilige looproute wordt gewaarborgd.  Dit kan betekenen dat u misschien nog niet op uw vaste plaats in de kerk kunt zitten.

Wij bieden u de gelegenheid om bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafels bij de ingang staan.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Wij verzoeken u vriendelijk alleen naar de muziek te luisteren en niet mee te zingen.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Zodra de protocollen zijn aangepast, zullen deze via de web­si­te van het bisdom be­schik­baar worden.

 

Versoepelen coronamaatregelen Ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers, aangepaste protocollen per 1 juli

Op de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op woens­dag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen af­ge­kon­digd inzake de corona­maat­re­ge­len. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samen­ko­men in kerken. Aanvanke­lijk zou de vei­lig­heids­grens bij reli­gi­euze bij­een­komsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voor­waar­den los­ge­la­ten.

De voor­waar­den zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij ge­zond­heids­klach­ten hebben die kunnen wijzen op besmet­ting met het corona­vi­rus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschik­ba­re ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwe­zig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan hou­den.

Protocol
De Neder­landse bis­schop­pen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katho­lie­ke pa­ro­chies. Omdat voorzich­tig­heid gebo­den blijft en het van belang is dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd, blijft het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vast­ge­steld, met enkele aanpas­singen onvermin­derd van kracht. Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar ge­zond­heids­klach­ten en om alle andere maat­regelen zoals vast­ge­legd in het protocol na te leven.

In grote kerken kan samen­ko­men dan moge­lijk met meer dan hon­derd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met min­der dan hon­derd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de pa­ro­chies dat zij de capaci­teit van hun kerk­ge­bouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerk­le­den er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samen­ko­men. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.

Wilt u een viering bijwonen in onze kerk in de maand juli dan bent u van harte welkom. Bij binnenkomst dient u zich aan te melden bij een gastvrouw of gastheer en wordt voor u ter plekke een plek gereserveerd en wordt uw naam op de presentielijst gezet. Indien u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus dient u dit aan te geven aan een van onze gastheren of gastvrouwen

We verzoeken u de kerk te betreden via de rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Helaas kunt u waarschijnlijk nog niet op uw vaste plaats in de kerk zitten. We hebben plekken in de kerk aangegeven waar u op veilige afstand de mis kunt bij wonen. Zodat er voor iedereen een veilige zitplaats is en een veilige looproute wordt gewaarborgd.

Wij bieden u de gelegenheid om bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafels bij de ingang staan.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Meer informatie over de versoepelde maatregelen kunt u lezen op de website van het Bisdom via onderstaande link:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4263&t=Versoepelen+coronamaatregelen

 

Pro­ces­sies
Voor pro­ces­sies op de open­ba­re weg geldt de Wet open­ba­re mani­fes­ta­ties. Deze geeft de ge­meen­teraad bevoegd­he­den om een veror­dening vast te stellen met regels voor sa­men­komsten op open­ba­re plaatsen. Er is daarom niet één lan­de­lijk gel­dend ant­woord voor de vraag of pro­ces­sies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hier­voor moeten pa­ro­chies de lokaal gel­dende rege­lingen raadplegen.

Zingen
Het over­heids­on­der­zoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Ker­ke­lijke leven op anderhalve­me­ter’ van kracht. Het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (CIO) houdt bij de over­heid vin­ger aan de pols, ook waar het gaat over dit on­der­werp. Aan­ge­kon­digd is ook dat zangkoren bin­nen­kort weer mogen oefenen en optre­den, maar alleen onder bepaalde voor­waar­den. Deze voor­waar­den wor­den door de over­heid later nog bekend gemaakt.

Meer informatie kunt u lezen op de website an het Bisdom via onderstaande link:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4263&t=Versoepelen+coronamaatregelen

 

 

Hervatting vieringen in onze kerk vanaf zondag 7 juni

Beste parochianen,

Het is eindelijk zo ver! We hervatten de vieringen vanaf zondag 7 juni.

Weliswaar met een aantal maatregelen zoals een beperking van het aantal aanwezigen. Op 7  juni vieren wij de Eucharistie maar zonder communie voor de gelovigen, vanaf 14 juni mogen gelovigen weer de communie ontvangen. Vieringen zijn soms zonder voorzang. Maar we mogen weer, voorlopig alleen op de zondagochtend om 9.30 uur.

We begrijpen dat velen van u al in de startblokken staan om weer een viering bij te wonen maar helaas i.v.m. met de beperking van maximaal van 30 mensen bijeen, moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden via het parochiesecretariaat via telefoon of mail.

Wilt u een of meerdere vieringen bijwonen in de maand juni stuurt u dan een email met de vieringen van uw keuze naar ppb@rkparochiebergennh.nl u ontvangt dan van ons een bevestiging of er  nog een plaats vrij is. Of neemt u telefonisch contact op met het parochiesecretariaat bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 t/m 12.00 uur via telnr. 072 58 125 53.

We verzoeken u de kerk te betreden via de (oostelijke) rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door een gastheer of gastvrouw. Zij geven u aan waar de zitplaatsen zijn. Helaas kunt u waarschijnlijk nog niet op uw vaste plaats in de kerk zitten. We hebben plekken in de kerk aangegeven waar u op veilige afstand de mis kunt bij wonen. Zodat er voor iedereen een veilige zitplaats is en een veilige looproute wordt gewaarborgd.

Tevens vragen wij u bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafel bij de ingang staat.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Dit is het begin en stapje voor stapje keren we weer terug om samen te vieren met z’n allen.

Pastoor Franklin, pastoor Jan-Jaap,
kapelaan Antonio en de Locatieraad

 

 

Besluit Bisschoppenconferentie d.d. 20 mei:

Richt­lij­nen vanaf 1 juni
Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Communie vanaf Sacra­ments­dag
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vie­rin­gen in de kerken wor­den hervat met maximaal 30 gelo­vi­gen en met in achtne­ming van alle andere richt­lij­nen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vie­rin­gen nog niet de Heilige Communie uit­gereikt. Dat gebeurt vanaf zon­dag 14 juni 2020 wanneer in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie het hoog­feest van Sacra­ments­dag wordt gevierd.

Protocol
Het protocol dat via de bis­dom­men naar de pa­ro­chies en in­stel­lingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelo­vi­gen en geeft richt­lij­nen om in de kerken op een veilige en waar­dige wijze de li­tur­gie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de be­die­naren met betrek­king tot de uit­voe­ring van hun spe­ci­fie­ke taken in de li­tur­gie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerk­ge­bouwen met regels voor de inrich­ting en logis­tiek binnen het kerk­ge­bouw, passend bij de richt­lij­nen vanuit het RIVM en bij het eigene van de li­tur­gie.

Per­spec­tief op samen vieren
De bis­schop­pen be­na­druk­ken het belang om in de pa­ro­chies en in­stel­lingen zorg­vul­dig te werk te gaan om zo goed moge­lijk de vei­lig­heid in de kerk­ge­bouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer per­spec­tief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aan­vanke­lijk met 30 en hope­lijk vanaf 1 juli met 100 gelo­vi­gen.

 

Vooraankondiging Bisdom versoepeling coronamaatregelen voor na 1 juni -Pinksteren

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

Beste parochianen,

Onze kerk is t/m 31 mei niet geopend voor bezoek en tevens is het niet mogelijk de Eucharistie bij te wonen. Wij realiseren dat dit pijnlijk voor u moet zijn en willen u laten weten dat wij er als parochie voor u zijn en blijven. Momenteel doen wij er alles aan om u de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook met elkaar te bidden. De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Onze Mariakapel blijft ook nu open voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.  Meimaand is Mariamaand dus vergeet u vooral in de maand mei onze Mariakapel niet te bezoeken om een kaarsje te branden, voor gebed, een stil moment of gewoon om even tot rust te komen. U vindt de kapel aan de linkerzijde van de kerk. Iedereen is van harte welkom, wij verzoeken u zich wel aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Hiervoor hangt een extra instructie in de Mariakapel.

Televisie uitzendingen vanuit de Petrus en Pauluskerk te Bergen
zondag 10 mei om 9.30 uur. Voorganger is pastor Antonio Tocco
Donderdag 21 mei, Hemelvaart van de Heer, om 9.30 uur . Voorganger is pastoor Jan Jaap van Peperstraten.

Op zondag 10 mei om 9.30 uur en op donderdag 21 mei, Hemelvaart van de Heer, om 9.30 uur zal via de regionale omroep RTV80 op televisie en via de website van RTV80 een rechtstreekse viering vanuit de R.K. Petrus en Pauluskerk te Bergen worden uitgezonden. Vieringen die in het teken zullen staan van hoop, troost en bemoediging in deze tijd waarin velen op welke wijze dan ook getroffen zijn door de Corona crisis. Wij nodigen u daarom allen van harte uit om deze vieringen vanuit huis via de televisie of via de website van RTV80 bij te wonen. Het is niet mogelijk om de vieringen in de kerk zelf bij te wonen.

Graag willen wij tijdens deze vieringen ook samen met u en voor u en uw dierbaren bidden. Gezien deze bijzondere tijd kunt u daarom een intentie bij ons opgeven waar geen bijdrage aan is verbonden. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom. Wilt u een intentie opgeven voor een van deze vieringen dan kunt u contact opnemen met het pastoraal centrum van Bergen, telefonisch bereikbaar op werkdagen telnr. 072 58 125 53 van 9.00 t/m 12.00 uur of per email ppb@rkparochiebergennh.nl

U kunt RTV80 vinden op uw televisie op digitaal kanaal 44 van Ziggo of kijk live mee via de website www.twitch.tv/rtv80
Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken.

Iedere zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Het pastoraal centrum in Bergen is voorlopig gesloten en kunt u niet bezoeken. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, of een goed gesprek zijn de pastores beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen. Het pastoraal centrum in Bergen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur op 072 581 25 53. U kunt het pastoraal centrum ook mailen via ppb@rkparochiebergennh.nl

Overwegingen pastoor Jan Jaap van Peperstraten

 

Eerder genomen maatregelen betreffende het Coronavirus vanaf 23 maart

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen t/m Pinksteren  dit jaar worden afgelast.  Dit als reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus. Op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen daarom aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

Voor onze parochie betekenen deze maatregelen dat alle vieringen in onze kerk t/m 31 mei  geen doorgang kunnen vinden. Wij realiseren dat dit pijnlijk voor u moet zijn en willen u laten weten dat wij er als parochie voor u zijn en blijven. Momenteel doen wij er alles aan om u de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook met elkaar te bidden. De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

 

Eerder genomen maatregelen op 18 maart:

Beste parochianen,

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het corona­virus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april
(Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen blijft er communicatie tussen onze parochie en het bisdom.

Voor onze parochie betekenen deze maatregelen dat alle vieringen in onze kerk t/m 13 april geen doorgang kunnen vinden. Wij realiseren dat dit pijnlijk voor u moet zijn en willen u laten weten dat wij er als parochie voor u zijn en blijven. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Momenteel doen wij er alles aan om u de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook het Paasfeest te kunnen vieren.

Het pastoraal centrum in Bergen is voorlopig gesloten en kunt u niet bezoeken. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, of een goed gesprek zijn de pastores beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen. Het pastoraal centrum in Bergen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur op 072 581 25 53. U kunt het pastoraal centrum ook mailen via ppb@rkparochiebergennh.nl

De Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.

Laatste nieuws op de website van de parochie
Het parochiebestuur en de pastores hebben zeer regelmatig contact om de snel veranderende situatie te evalueren en waar nodig nieuwe maatregelen te nemen. De voorschriften en aanwijzingen van de overheid, het RIVM en de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn leidend. Vandaar dat wij u vragen de website van onze parochie in de gaten te houden. Wij zullen hier het laatste nieuws over de maatregelen in het Corona-virus voor onze parochie op vermelden.

Meer informatie over de maatregelen van het Bisdom kunt u vinden op de pagina www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Eerder genomen maatregelen op 13 maart:

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.Alle publieke liturgische vieringen tot dinsdag 31 maart zijn AFGELAST. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Op vrijdagmiddag is er gedurende deze periode geen Kruisweg bidden in onze kerk.

De Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.

Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Het is niet ondenkbaar dat u deze maatregelen overdreven vindt. Er is immers nog niet zo veel aan de hand in Nederland. Nuchterheid is een gezonde houding – juist in onzekere tijden. We moeten ons niet laten meeslepen door paniek. Deze maatregelen worden echter niet voor niets afgekondigd.  Het virus kan zich zeer snel verspreiden.  Wij verwachten dat deze maatregelen slechts van tijdelijke duur zullen zijn. De pastores vragen u dus dringend om uw medewerking en danken u voor uw begrip.

Geannuleerd vanwege corona virus:
Stille Omgang Amsterdam
Jongerenbedevaart naar Rome

Uitgesteld vanwege corona virus:
Conferentie Missionaire Parochie

Meer informatie kunt u vinden op de pagina www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Terug