Huisregels en verdere informatie

Huisregels:

U bent van harte welkom bij de vieringen in onze kerk op vrijdag en zondag, aanvang 9.30 uur. Op deze pagina vindt u onze actuele huisregels

  • Het advies voor het dragen van een mondkapje in de kerk is vervallen.
  • Zoek een zitplaats uit in onze kerk waarbij u op 1,5 meter afstand van anderen plaatsneemt die niet tot uw huishouden behoren.
  • Collecte mag weer, de collectanten komen tijdens de viering bij u langs.
  • Koorzang is toegestaan.
  • Meezingen is toegestaan.
  • Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.
  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater zijn vervallen, u kunt hier weer gebruik van maken.
  • Wij schudden bij de vre­des­wens geen han­den.
  • Koffiedrinken  achterin onze kerk is weer mogelijk op de aangekondigde momenten.

Meer informatie over alle maatregelen kunt u vinden op de website van het Bisdom

Vieringen

Bekijk hier een overzicht van alle actuele vieringen »

 

Laatste wijzigingsdatum: 24 februari 2022

Versoepelingen in onze kerk vanaf vrijdag 25 februari 2022

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermij­ding van hand­con­tact: gelo­vi­gen geven elkaar niet de hand bij de vre­des­wens en collec­te­ren gebeurt op een andere manier dan het door­ge­ven van de collecte­schaal van hand tot hand.

Aswoens­dag
Woens­dag 2 maart is Aswoens­dag. Voor het uit­de­len van de askruisjes kan wor­den gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voor­hoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de pries­ter om tij­dens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Reke­ning hou­den met elkaar
Ten slotte be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te hou­den die de versprei­ding van het virus aan­toon­baar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen han­den schud­den, goed ventileren, niet komen met verkoud­heids­klach­ten enzo­voort.

‘Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van het bisdom

 


Meer informatie over kerkelijke corona-maat­regelen »

Terug