Huisregels en verdere informatie over Coronamaatregelen

Laatste wijzigingsdatum: 19 januari 2022

Op dinsdag 18 januari is door het Bisdom besloten dat de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk ongewijzigd blijven. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan geïnformeerd.

Genomen maatregelen per 20 december:

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis. Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan – vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen.

Huisregels:

U bent van harte welkom bij de vieringen in onze kerk op vrijdag en zondag, aanvang 9.30 uur. Op deze pagina vindt u onze actuele huisregels

 • Reserveer vooraf een plaats
 • Ingang voorzijde van de kerk, uitgang via de Mariakapel.
 • Draag een mondkapje als u zich door de kerk beweegt.
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar als u zich door de kerk beweegt.
 • Zoek een zitplaats uit in onze kerk waarbij u op 1,5 meter afstand van anderen plaatsneemt die niet tot uw huishouden behoren.
 • Collecte/gift via melkbus bij uitgang.
 • Meezingen is met ingang van 25 september weer toegestaan.
 • Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.
 • Bezoekers van vieringen hoeven GEEN coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
 • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes zijn daarom nog leeg.
 • Wij schudden bij de vre­des­wens geen han­den.
 • Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

Meer informatie over alle maatregelen kunt u vinden op de website van het Bisdom

Vieringen

Bekijk hier een overzicht van alle actuele vieringen »


Meer informatie over kerkelijke corona-maat­regelen »

Terug