Emeritus paus Benedictus XVI overleden

Op zater­dag 31 de­cem­ber 2022 is in de ochtend emeritus paus Bene­dic­tus XVI overle­den. Dat heeft het Vati­caan bekend gemaakt. “Paus Bene­dic­tus XVI was een trouwe en moe­dige behoe­der van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toe­ver­trouwde geloofs­schat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heen­ge­gaan”, aldus kar­di­naal Eijk in een eerste reactie op het over­lij­den.  De uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI wordt donderdagochtend live uitgezonden op televisie. KRO-NCRV doet verslag van het afscheid op NPO2. De plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad wordt geleid door de huidige paus Franciscus. De tv-uitzending begint om 9.15 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Wilfred Kemp en Vaticaankenner Hendro Munsterman.

Het pon­ti­fi­caat van paus Bene­dic­tus XVI duurde een korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verant­woor­de­lijk­heid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werk­zaam als prefect van de Con­gre­ga­tie van de Ge­loofs­leer. Eerder was hij als theoloog we­reld­wijd bekend als adviseur tij­dens het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965).

Kar­di­naal Joseph Ratzin­ger, later paus Bene­dic­tus, heeft als toen­ma­lig adviseur en kenner van Vaticanum II bena­drukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroor­zaakt maar de con­ti­nuï­teit van het geloof in onze Kerk heeft besten­digd (‘her­me­neu­tiek van de con­ti­nuï­teit’) ten dienste van haar zen­ding in de wereld van vandaag, in het licht van de traditie. In deze over­tui­ging initieerde paus Bene­dic­tus rond de vijf­tigste ver­jaar­dag van de ope­ning van Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de we­reld­wijde Kerk.

Geloof
Mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “Het ging paus Bene­dic­tus steeds om het geloof dat de liefde van Christus in ons ver­sterkt. Geloof, zo stelde hij, vindt haar vol­tooi­ing in de liefde, zoals het sacra­ment van de doop voorafgaat aan de eucha­ris­tie en daarop gericht is (Bood­schap veer­tig­da­gen­tijd 2013). Gesterkt door ons geloof en de vie­ring van de sacra­menten, mogen wij vanuit de ont­moe­ting met Christus die liefde ver­sprei­den.”

Paus Bene­dic­tus schreef in 2009 in zijn en­cy­cliek Caritas in Veritate (Liefde in Waar­heid) dat juist de liefde de rode draad is in de sociale leer van de Kerk. Geloof en liefde horen bij elkaar. Uit­ein­de­lijk was het paus Fran­cis­cus die in 2013 aan het begin van zijn pon­ti­fi­caat de en­cy­cliek Lumen Fidei (Licht van het Geloof) publi­ceerde. Deze tekst was in aanzet nog door paus Bene­dic­tus ge­schre­ven.

Mgr. Van den Hende: “Toen ik in 2006 door paus Bene­dic­tus in tot bis­schop was benoemd mocht ik hem in 2007 kort ont­moe­ten. In een uit­wis­se­ling van amper drie minuten getuigde hij opnieuw van zijn geloof dat wij als Kerk steeds de liefde van Christus nodig hebben. Hij zei: ‘die Kirche lebt weil Gott die Kirche liebt’ (de Kerk leeft omdat God de Kerk liefheeft).”

Bidden voor zijn zielenrust
“Van harte nodig ik allen uit om voor de zielenrust van paus Bene­dic­tus te bid­den. Tevens spreek ik de hoop uit dat wij in en vanuit onze Kerk als leer­lin­gen van Christus, naar het voor­beeld van paus Bene­dic­tus XVI, ook nu in ons dage­lijks leven steeds opnieuw het geloof en de liefde die wij van Christus ont­van­gen hebben daad­wer­ke­lijk bij elkaar hou­den als bron en opdracht”, aldus mgr. Van den Hende.

Reactie van Mgr. Hendriks
Op Arsacal.nl heeft onze bis­schop, Mgr. Hendriks al een reactie geplaatst over het over­lij­den van de emeritus paus.

Meer informatie leest u op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

Terug