Huisregels en reserveren

U bent van harte welkom bij de vieringen in onze kerk op vrijdag en zondag, aanvang 9.30 uur.  Wij mogen weer 80 personen ontvangen maar aanmelding voor de zondagsviering is nog wel noodzakelijk. U kunt zich in één keer voor meerdere zondagen aanmelden.

Reserveren

Let op: Reserveren voor de viering van zondag kan tot vrijdag 11.00 uur. Daarna is het secretariaat gesloten en kan uw aanvraag niet meer worden verwerkt.

meld u hier online aan »
of stuur een email naar het parochiesecretariaat: ppb@rkparochiebergennh.nl
of bel het secretariaat, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via 072 58 125 53
of doe een briefje (naam, telefoonnummer, datum viering) in de brievenbus van de pastorie

 

 

Covid 19 ‘huisregels’

  • Ingang voorzijde, uitgang via Maria Kapel.
  • Geen collecte tijdens viering, melkbus voor uw gift bij uitgang.
  • Handen ontsmetten is mogelijk bij binnenkomst.
  • Meezingen kan helaas nog niet.
  • Houd 1,5 meter afstand in de gangpaden en in de banken

Het Bisdom geeft het dringende advies een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Lees hier de richt­lij­nen van de over­heid.

U bent van harte welkom om in onze kerk de vieringen bij te wonen, tot snel!

 


Update corona-maatregelen met ingang van 5 juni

Versoepeling coronamaatregelen
Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een ver­soe­pe­ling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.

Groter aantal deel­ne­mers
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bis­schop­pen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerk­ge­bouwen met meer dan 300 reguliere zit­plaatsen zoals de Petrus en Pauluskerk geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zit­plaatsen kan wor­den benut. Voor alle kerk­ge­bouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerk­gan­gers alleen kunnen wor­den toe­ge­la­ten als de gelo­vi­gen onderling an­der­halve meter afstand kunnen hou­den. Ook de andere basis­regels uit het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’, zoals bij­voor­beeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gel­den.

Pro­ces­sies en openlucht­vie­ringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat pa­ro­chies voor pro­ces­sies op de open­ba­re weg de regel­ge­ving van de lokale over­heid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openlucht­vie­ringen op plaatsen die vanaf de open­ba­re weg zicht­baar zijn. Pa­ro­chies die een pro­ces­sie of een openlucht­vie­ring willen hou­den wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaat­se­lijke over­heid op te nemen.

Zingen
De richt­lij­nen met betrek­king tot zingen wij­zigen op 5 juni nog niet, met uit­zon­de­ring van zingen door kin­de­ren tot en met 12 jaar. Volgens des­kun­digen is zingen door koren pas weer verant­woord vanaf het risico­ni­veau ‘waak­zaam’ dan wel als er min­der dan 1200 nieuwe besmet­tingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Neder­land zich nog niet op dat risico­ni­veau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal vier zan­gers kunnen zingen. Voor kin­de­ren t/m 12 jaar kan een uit­zon­de­ring gemaakt wor­den. De over­heid heeft aan­ge­kon­digd te ver­wach­ten dat per 30 juni ver­dere ver­soe­pe­lingen kunnen ingaan.

De bis­schop­pen hopen eind juni meer dui­de­lijk­heid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verant­woord kunnen gaan repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen. De bis­schop­pen hou­den ook overigens in de ko­men­de weken een vin­ger aan de pols waar het gaat om moge­lijk­he­den tot ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len.

Update corona-maatregelen met ingang 29 april

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.

De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie die als ‘zeer erns­tig’ geldt laat nog geen ver­dere versoepeling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat de hui­dige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzich­tig­heid en terug­hou­dend­heid. Daarom blijft het protocol ‘Ker­ke­lijke leven op an­der­halve meter’ binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk ook voor grote kerken onverkort gel­den met alle regels over het onderling hou­den van afstand, reserveren, hygiëne enzo­voort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bis­schop­pen gezegd dat de kerk geen bron van besmet­ting mag wor­den. De bis­schop­pen zijn de pa­ro­chies daarom dank­baar voor hun inzet om ook met de beperkte verrui­ming voor grote kerk­ge­bouwen het protocol zorg­vul­dig te blijven uit­voeren.

Update corona-maatregelen op 22 januari 2021

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zater­dag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bis­dom­men aan pas­to­rale beroeps­krachten de vereiste ‘werk­ge­vers­ver­kla­ringen’ ver­strek­ken. Zo kunnen zij zich tij­dens de avondklok buiten bevin­den als daar een dringende pas­to­rale nood­zaak voor is. Ook hebben de bis­schop­pen gelet op de uitzon­der­lijke ernst van de situatie besloten om enkele corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Cantor
Met het oog op de uitzon­der­lijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de na­druk­ke­lijke voor­keur om de zang tij­dens vie­rin­gen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zan­gers was al eer­der vast­ge­steld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen wor­den kunnen in deze periode door de aanwe­zigen in plaats daar­van samen gezegd wor­den. Samenzang door gelo­vi­gen tij­dens de vie­ring en samen met anderen repe­te­ren vóór de vie­ring was al niet toe­ge­staan en dat blijft zo.

Uit­vaar­ten
De over­heid heeft ook bepaald dat met ingang van maan­dag 25 januari maximaal vijf­tig personen bij een uit­vaart aanwe­zig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor ker­ke­lijke uit­vaar­ten. Verder geldt voor alle vie­rin­gen onverkort het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ met de eer­der daarop gemaakte aan­vul­lingen.

Meer informatie kunt u lezen op onderstaande pagina op de de website van het Bisdom:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4526&t=Verklaring+voor+gebruik+tijdens+avondklok


Update corona-maatregelen op 13 januari 2021

Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona-­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ blijft met de aan­vul­lingen van 9 ok­to­ber 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maat­regelen nemen, zoals bij­voor­beeld invoe­ring van een avondklok, dan bezien de bis­schop­pen of aanvullende richt­lij­nen voor de pa­ro­chies nodig zijn.

Dank­baar voor inzet
De bis­schop­pen spreken opnieuw hun dank­baar­heid uit voor de inzet van de pas­to­rale teams, maar ook van de vele vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maat­regelen die gel­den, het pa­ro­chie­le­ven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vie­rin­gen die slechts met allerlei beper­kingen kunnen plaats­vin­den, maar ook de inzet om digi­taal contact te hou­den en digi­taal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele pa­ro­chies zich in om catechese te blijven ver­zorgen en via de diaconie wor­den ook tij­dens de lockdown mensen waar nodig prak­tisch en fi­nan­cieel onder­steund.

Kerk­ba­lans
De bis­schop­pen willen de gelo­vi­gen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerk­ba­lans op 16 januari begint, de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed maar ook fi­nan­cieel te onder­steunen in dit be­lang­rijke werk.


Update corona-maat­regelen op 18 no­vem­ber 2020

  • Belangrijkst wijziging: 30 personen (behalve bij uit­vaar­ten)
  • De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land betekent dat in onze pa­ro­chies maximaal 30 personen bij de li­tur­gische vie­rin­gen wor­den toe­ge­la­ten. Alleen bij uit­vaar­ten kunnen er 100 mensen aanwe­zig zijn (mits de ruimte in de kerk dit toelaat i.v.m. de nood­za­ke­lijke 1.5 m afstand).
  • Meer informatie en overige maatregelen kunt u nalezen op www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256

Aangepaste corona-maatregelen op 3 november

De pers­con­fe­ren­tie die het kabinet op dins­dag 3 no­vem­ber heeft gehou­den over de maat­regelen in ver­band met Covid-19, geeft geen aan­lei­ding tot wijzi­gingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maat­regelen blijven onvermin­derd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren, geen samenzang en ver­der alle andere maat­regelen zoals af­ge­kon­digd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter. De belangrijkste wijziging n.a.v. de persconferentie van het kabinet is dat nu voor alle kerkelijke vieringen het maximum aantal van 30 personen geldt, ook voor uitvaarten en huwelijken.(NB: voor uit­vaar­ten geldt dit vanaf 9 no­vem­ber).

De bis­schop­pen wijzen bovendien op de moge­lijk­heid om thuis met de eigen pa­ro­chie verbon­den te blijven en waar moge­lijk via een live stream mee te vieren. Daar­naast is er elke zon­dag­och­tend de uitzen­ding van de Eucha­ris­tie­vie­ring op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per vie­ring, ook bij bij­zon­dere vie­rin­gen als bij een uit­vaart of huwe­lijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen (NB: voor uit­vaar­ten geldt dit vanaf 9 no­vem­ber).

De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. Meer informatie kunt u lezen op de onderstaande pagina van het Bisdom: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4399&t=Coronamaatregelen+R-K+Kerk+blijven+onverminderd+van+kracht


Eerder genomen corona-maat­regelen  op 15 ok­to­ber 2020

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft. De terugschaling naar maximaal dertig aanwezigen zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber. De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht.

De over­heid maakte voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

Terug