Huisregels en reserveren

U bent van harte welkom bij de vieringen in onze kerk op vrijdag en zondag, aanvang 9.30 uur. Reserveren voor de zondagsviering is noodzakelijk, maximaal 30 mensen per viering. U kunt zich in één keer voor meerdere zondagen aanmelden. Reserveren voor de vrijdag viering is niet nodig.

Reserveren

 • Stuur een email naar het parochiesecretariaat:  ppb@rkparochiebergennh.nl.  U ontvangt van hen een bevestiging.
 • Telefonisch op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via het parochiesecretariaat: telefoonnummer: 072 58 125 53
 • Of doe een briefje met uw naam en telefoonnummer en de datum van de viering in de brievenbus van van de pastorie.

Covid 19 ‘huisregels’

 • Ingang voorzijde, uitgang via Maria Kapel.
 • Geen collecte tijdens viering, melkbus voor uw gift bij uitgang.
 • Handen ontsmetten is mogelijk bij binnenkomst.
 • Meezingen kan helaas nog niet.
 • Houd 1,5 meter afstand in de gangpaden en in de banken

Het Bisdom geeft het dringende advies een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Lees hier de richt­lij­nen van de over­heid.

U bent van harte welkom om in onze kerk de vieringen bij te wonen, tot snel!


Update corona-maat­regelen op 18 no­vem­ber 2020

 • Belangrijkst wijziging: 30 personen (behalve bij uit­vaar­ten)
 • De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land betekent dat in onze pa­ro­chies maximaal 30 personen bij de li­tur­gische vie­rin­gen wor­den toe­ge­la­ten. Alleen bij uit­vaar­ten kunnen er 100 mensen aanwe­zig zijn (mits de ruimte in de kerk dit toelaat i.v.m. de nood­za­ke­lijke 1.5 m afstand).
 • Meer informatie en overige maatregelen kunt u nalezen op www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256

Aangepaste corona-maatregelen op 3 november

De pers­con­fe­ren­tie die het kabinet op dins­dag 3 no­vem­ber heeft gehou­den over de maat­regelen in ver­band met Covid-19, geeft geen aan­lei­ding tot wijzi­gingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maat­regelen blijven onvermin­derd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren, geen samenzang en ver­der alle andere maat­regelen zoals af­ge­kon­digd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter. De belangrijkste wijziging n.a.v. de persconferentie van het kabinet is dat nu voor alle kerkelijke vieringen het maximum aantal van 30 personen geldt, ook voor uitvaarten en huwelijken.(NB: voor uit­vaar­ten geldt dit vanaf 9 no­vem­ber).

De bis­schop­pen wijzen bovendien op de moge­lijk­heid om thuis met de eigen pa­ro­chie verbon­den te blijven en waar moge­lijk via een live stream mee te vieren. Daar­naast is er elke zon­dag­och­tend de uitzen­ding van de Eucha­ris­tie­vie­ring op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per vie­ring, ook bij bij­zon­dere vie­rin­gen als bij een uit­vaart of huwe­lijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen (NB: voor uit­vaar­ten geldt dit vanaf 9 no­vem­ber).

De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. Meer informatie kunt u lezen op de onderstaande pagina van het Bisdom: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4399&t=Coronamaatregelen+R-K+Kerk+blijven+onverminderd+van+kracht


Eerder genomen corona-maat­regelen  op 15 ok­to­ber 2020

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft. De terugschaling naar maximaal dertig aanwezigen zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber. De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht.

De over­heid maakte voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

Terug