Verruiming maatregelen per 3 juli

Verruiming corona maatregelen per 3 juli

Verruiming coronamaatregelen
In de week van 6 juli publi­ceert de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een verrui­ming van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’. Deze verrui­ming betreft met name de moge­lijk­he­den rondom het vieren van de sacra­menten zoals de Doop, de Eerste H. Communie, het Vormsel en de Pries­ter- en Diaken­wij­ding.

Sacra­menten
De sacra­menten hebben een grote en onver­vang­ba­re plek in het ker­ke­lijk leven, aldus de bis­schop­pen. Zij zien in de versoepeling van de maat­regelen door de over­heid ruimte om – onder voor­waar­den – meer moge­lijk­he­den te geven tot bij­voor­beeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan der­tig mensen aanwe­zig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijzi­ging van het protocol op genoemde punten voor­be­reid. Ook komt er een over­zichts­do­cu­ment met alle wijzi­gingen. Daarin wor­den ook de voor­waar­den mee­ge­no­men voor zang­groepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vie­rin­gen. Samenzang is voorlopig nog niet moge­lijk. Hoewel er volgens de richt­lij­nen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerk­ge­bouwen, zijn de voor­waar­den daarvoor zo strikt (bij­voor­beeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verant­woor­de­lijke wijze te kunnen doen.

Reserveren
Voor het reserveren en de ge­zond­heidscheck die de over­heid verplicht heeft gesteld vanaf hon­derd aanwe­zigen, geldt dat ook voor de publieke ere­dienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel min­der mensen naar een vie­ring komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld wor­den bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschre­den. Schrifte­lijk reserveren is dan niet lan­ger nodig.

Wilt u een viering bijwonen in onze kerk in de maand juli dan bent u van harte welkom. Bij binnenkomst dient u zich aan te melden bij een gastvrouw of gastheer. Indien u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus dient u dit aan hen aan te geven.

We verzoeken u de kerk te betreden via de rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Wij verzoeken u op 1,5 meter afstand van elkaar te gaan zitten, uitgezonderd mensen die behoren tot één huishouden. Dit zodat u op veilige afstand van elkaar de mis kunt bij wonen en een veilige looproute wordt gewaarborgd.  Dit kan betekenen dat u misschien nog niet op uw vaste plaats in de kerk kunt zitten.

Wij bieden u de gelegenheid om bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafels bij de ingang staan.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Wij verzoeken u vriendelijk alleen naar de muziek te luisteren en niet mee te zingen.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Zodra de protocollen zijn aangepast, zullen deze via de web­si­te van het bisdom be­schik­baar worden.

 

 

Aangepaste protocollen per 1 juli

Versoepelen coronamaatregelen: ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers,

Op de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op woens­dag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen af­ge­kon­digd inzake de corona­maat­re­ge­len. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samen­ko­men in kerken. Aanvanke­lijk zou de vei­lig­heids­grens bij reli­gi­euze bij­een­komsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voor­waar­den los­ge­la­ten.

De voor­waar­den zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij ge­zond­heids­klach­ten hebben die kunnen wijzen op besmet­ting met het corona­vi­rus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschik­ba­re ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwe­zig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan hou­den.

Protocol
De Neder­landse bis­schop­pen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katho­lie­ke pa­ro­chies. Omdat voorzich­tig­heid gebo­den blijft en het van belang is dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd, blijft het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vast­ge­steld, met enkele aanpas­singen onvermin­derd van kracht.

In grote kerken kan men samen­ko­men met meer dan hon­derd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met min­der dan hon­derd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de pa­ro­chies dat zij de capaci­teit van hun kerk­ge­bouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerk­le­den er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samen­ko­men. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.

Wilt u een viering bijwonen in onze kerk in de maand juli dan bent u van harte welkom. Bij binnenkomst dient u zich  aan te melden bij een gastvrouw of gastheer en wordt u door hen op de reservering/presentielijst gezet,   indien u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op besmet­ting met het corona­vi­rus dient u dit  aan te geven aan een van onze gastheren of gastvrouwen

We verzoeken u de kerk te betreden via de rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Helaas kunt u waarschijnlijk nog niet op uw vaste plaats in de kerk zitten. We hebben plekken in de kerk aangegeven waar u op veilige afstand de mis kunt bij wonen. Zodat er voor iedereen een veilige zitplaats is en een veilige looproute wordt gewaarborgd.

Wij bieden u de gelegenheid om bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafel bij de ingang staat.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Meer informatie over de versoepelde maatregelen kunt u lezen op de website van het Bisdom via onderstaande link:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4263&t=Versoepelen+coronamaatregelen

 

Terug