Vieren: Liturgie in de kerk

5. Sacramenten en andere (speciale vieringen)
Sacramenten zijn werkzame tekenen die verwijzen naar de verborgen werkelijkheid van Gods genade, waarbij God zijn bereidheid toont om een mens bovennatuurlijke hulp te geven, zodat die mens in kan gaan op de boodschap van Christus, en het heil kan bereiken. Een sacrament is een werkzaam teken dat bewerkt precies datgene waarnaar het als teken verwijst. De werking van een sacrament staat of valt met het geloof in Jezus Christus. Een sacrament bevestigt en versterkt de persoonlijke band van een gelovige met God. Het 'vervolmaakt' zelfs die band. Christus zelf heeft - duidelijk of minder duidelijk - de sacramenten aan de kerk gegeven. De Heilige Sacramenten zijn: het Doopsel, het Vormsel, de Eucharistie, de Ziekenzalving, het Huwelijk, de Priesterwijding en het sacrament van Boete en verzoening (de Biecht).

5.1 Heilig Doopsel
Het Sacrament van het Heilig Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het Sacrament van het Heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de rooms-katholieke kerk. In het algemeen worden pasgeboren baby's na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. De bediening van het Heilig Doopsel kan zowel binnen een eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering. De zondag is daarbij de dag van voorkeur. Voor het Sacrament van het Heilig Doopsel kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of een van de kapelaans.

5.2 Biechten
Voor het Sacrament van Boete en verzoening (biechten) kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of een van de kapelaans.

5.3 Huwelijk (en huwelijksjubilea)
Het huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk horen een priester of een diaken hierbij te assisteren. Voor het Sacrament van het Huwelijk kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of de kapelaan. Wij adviseren u tijdig - minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum - contact te zoeken met de parochie. Dit in verband met de vereiste (kerkelijke) administratie en de verplichte catechesecursus van bruidsparen. Daarbij kan in overleg ook gezocht worden naar de juiste liturgische invulling van de huwelijksinzegening.
Indien u uw huwelijksjubileum in de kerk wilt vieren, wordt u verzocht contact op te nemen met het Pastoraal Centrum. U kunt daarbij uw wensen kenbaar maken. Denkt u daarbij aan een (eucharistie-)viering voor u en uw gezelschap of dat u en uw gasten uw huwelijksjubileum vieren in een reguliere (eucharistie-)viering.

5.4 Ziekencommunie
Als zich de situatie voordoet dat u - of uw huisgenoot (m/v) - door ziekte of ouderdom niet meer in de gelegenheid bent deel te nemen aan de (eucharistie-) vieringen in de kerk, kunt u verzoeken om thuis de Heilige Communie te ontvangen. Dit geldt in sommige gevallen ook voor een (tijdelijk)verblijf in een ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis in Bergen of in de nabije omgeving.

In het algemeen zijn er twee mogelijkheden: de pastoor of een vrijwilliger komt op een vaste dag bij u thuis langs (of in het zieken-, verzorgings-, of verpleeghuis) voor een korte viering van de ziekencommunie;

u neemt zelf de Heilige Communie mee naar huis voor uw huisgenoot (m/v). U ontvangt van de parochie hiervoor een pyxis (= liturgisch bewaardoosje) en u toont dit bij het uitreiken van de Communie bij een eucharistieviering.

Indien u (of uw huisgenoot) de ziekencommunie wenst te ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met het Pastoraal Centrum.

5.5 Ziekenzalving
Als iemand in levensgevaar verkeert, (langdurig) ernstig ziek is, terminaal ziek is of (op korte termijn) een zware, levensbedreigende operatie moet ondergaan, kunt u verzoeken om de toediening van het Sacrament van de Zieken (de ziekenzalving). Vroeger heette dit sacrament het Sacrament der Stervenden of het Heilig Oliesel en werd het op het allerlaatste moment toegediend; nu wordt dit Sacrament van de Zieken veel eerder en vaker toegediend.

U kunt hiertoe een afspraak maken met het Pastoraal Centrum, of met een priester. In geval van nood of van levensgevaar kunt u (24 uur per dag) contact opnemen met de pastorie en om een priester vragen voor de toediening van de ziekenzalving.

5.6 Uitvaart
Een uitvaart wordt zo veel als mogelijk naar de persoonlijke wensen van de overledene en de familie ingericht. Toch heeft de keuze voor een bepaald type kerkelijke uitvaart zijn beperkingen. Als gekozen wordt voor een H. Mis van Requiem houdt dit onder meer beperkingen in wat muziekkeuze betreft, of de 'vrije invulling' van de liturgie. Ook blijft het aantal sprekers beperkt.

De kerkelijke uitvaart is het ritueel waarbij de laatste gebeden ten afscheid worden gebeden. In de kerk kan een H. Mis van Requiem plaats hebben of een viering van Woord en gebed. In het eerste geval wordt de eucharistieviering door een priester opgedragen voor het zielenheil van de overledene.

In zo'n uitvaartviering moet het karakter van de eucharistieviering duidelijk herkenbaar blijven. Bij het misoffer vragen de gelovigen, bij monde van de priester, of de overledene deel mag hebben aan het paasmysterie, d.w.z. aan de dood en de verwachte verrijzenis van het lichaam.

In het tweede geval - bij een gebedsdienst - kan de pastorale werker of een andere lekenparochiaan voorgaan (waarbij het misoffer voor het zielenheil van de overledene op de eerstvolgende zondag wordt opgedragen).

De avond vóór de kerkelijke uitvaart kan een avondwake plaatsvinden. Een avondwake is een viering van Woord en gebed, waarbij wordt gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden. Een avondwake wordt geleid door een parochiaan. Na afloop van een avondwake is er gelegenheid voor de aanwezigen om de nabestaanden te condoleren. De condoleance kan plaatshebben in het kerkgebouw of in de "Nieuwe Beuk".

Ter voorbereiding van de kerkelijke vieringen en uitvaart komt een priester of pastoraal werker (en/of de lekenparochianen) bij de nabestaanden op bezoek, of er wordt een afspraak gemaakt op de pastorie. Wat betreft de muzikale invulling van deze viering (en),is de keuze tussen een Cantor of het Benedictuskoor (dat voornamelijk Nederlandstalige gezangen heeft).

Tijdens de uitvaartvieringen wordt een collecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor misstipendia voor H.H. Missen voor het zielenheil van de overledene. Voor een overledene wordt vanaf de datum van overlijden een maand lang bij iedere eucharistieviering een misintentie gelezen. Voor de periode daarna geldt dat het aantal misintenties afhankelijk is van de collecte (de maximale periode is één jaar). In overleg met de nabestaanden worden de data voor deze misintenties gekozen. Verder wordt op de zondag één jaar nà de dag van het overlijden de zogeheten jaardienst gevierd en de overledene herdacht bij de misintenties.

Het is mogelijk om van tevoren uw wensen betreffende uw (kerkelijke) uitvaart bij de parochie kenbaar te maken. Dit betreft de liturgische vorm (eucharistieviering, gebedsdienst, avondwake), de keuze voor de muzikale ondersteuning van de uitvaartliturgie en de begrafenis dan wel de crematie. Ook kunt u bij de parochie laten vastleggen dat na uw overlijden voor een bepaalde periode H.H. Missen worden opgedragen voor uw zielenheil. Een zogeheten fundatie kan aan het kerkbestuur worden gegeven, welke na uw overlijden ten uitvoer wordt gebracht op de manier die u met de pastoor/parochie heeft afgesproken.

Tot slot willen wij u nog wijzen op het volgende: U of de begrafenisondernemer wordt verzocht om vóór de publicatie van de rouwkaarten overleg te hebben met de pastoor of degene die de vieringen leidt, over de dag en de tijdstippen van aanvang van een kerkelijke viering en/of begrafenis of crematie. Dit om agendatechnische problemen te voorkomen.

5.7 Eucharistieviering
De eucharistie is de bron en het hoogtepunt van het Christelijke leven. In de kern is de eucharistie - door Christus bij het Laatste Avondmaal met zijn apostelen ingesteld - de herinnering aan het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven van Jezus Christus en zijn Verrijzenis op de derde dag. Vanaf het eerste begin kwam de Kerk op zondag (de eerste dag van de week) bijeen om samen brood te breken. De eucharistie is op zich geen offerritueel, maar de herdenking van het offer van Jezus op Golgotha. Toch is het meer dan een herdenking. We geloven dat in deze herdenking het ene offer van Jezus zich opnieuw voltrekt. Het is ook een maaltijd, de Maaltijd des Heren, die verwijst naar het paasmaal dat Jezus op de avond voor z'n lijden met zijn apostelen hield. Brood en wijn zijn na de Consecratie het Lichaam en Bloed van Christus. Dat betekent dat de Verrezen Christus niet alleen symbolisch is vertegenwoordigd, maar ook dat Hij werkelijk met heel zijn goddelijke én menselijke wezen aanwezig is. Uitsluitend een priester kan de eucharistie vieren. Het gebed dat door de priester wordt gebeden nadat brood en wijn zijn aangedragen, heet het Eucharistisch Gebed of de Canon, waarin God wordt gedankt voor zijn goede gaven en Christus in herinnering gebracht. Voorts wordt gebeden voor de gemeenschap van christengelovigen (levende en overleden) en wordt vooruitgekeken naar de wederkomst van Christus. De kern van het Eucharistisch Gebed zijn Jezus' eigen woorden: dit is mijn Lichaam; dit is mijn Bloed. Soms wordt het woord 'Heilige Mis' gebruikt als synoniem voor 'eucharistieviering'. Het woord 'Mis' is afgeleid van de Latijnse formule die de priester of diaken aan het slot van de eucharistie uitspreekt: Ite, missa est (= 'Gaat, dit is de wegzending').

Een eucharistieviering kent liturgisch het volgende schema:
- opening, schuldbelijdenis, kyrie, gloria en openingsgebed;
- Dienst van het Woord: lezing uit het Oude Testament, psalm, lezing uit het Nieuwe Testament (niet zijnde een evangelie) en Evangelie; gevolgd door: preek, geloofsbelijdenis en voorbede;

- Dienst van de Tafel: Prefatie, sanctus, Eucharistisch gebed; gevolgd door: communieritus: Onze Vader, vredesgebed, agnus Dei, communie; slotgebed, zegen.

5.8 Viering van Woord en Communie
Bij de afwezigheid van een priester kan een viering van Woord en Communie worden gehouden, waarin een leek (veelal een pastoraal werker) voorganger kan zijn. Dit type viering is gemodelleerd op een eucharistieviering, maar het Eucharistisch gebed met de Consecratie ontbreekt. In onze parochies wordt alleen een viering van Woord en Communie gehouden als er zowel op zaterdagavond als zondag geen eucharistieviering is.

Een viering van Woord en Communie kent liturgisch het volgende schema:
- opening, schuldbelijdenis, kyrie, gloria en openingsgebed;
- Dienst van het Woord: lezing uit het Oude Testament, psalm, lezing uit het Nieuwe Testament (niet zijnde een evangelie) en Evangelie; gevolgd door: overweging, geloofsbelijdenis en voorbede;
- communieritus: Onze Vader, vredesgebed, agnus Dei, communie;
- slotgebed, zegengebed.

5.9 Viering van Woord en gebed
De Kerk kent vele liturgische vieringen waarbij wordt gebeden en het Woord Gods wordt overwogen. Allereerst zijn daar de getijden. Dit zijn de officiële gebeden van de Kerk die op vaste tijden worden gebeden, zoals de Lauden in de ochtend en de Vespers in de (vroege) avond. Ook is het mogelijk om, bij afwezigheid van een priester, een viering van Woord en gebed te houden. Bij zo'n viering vindt dan geen communie plaats. Een ander voorbeeld van een viering van Woord en gebed is een avondwake aan de vooravond van een uitvaart.

 

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.